• บล็อก
  • |

นโยบายและความเป็นส่วนตัว

2024-03-20 17:18:28

บริษัท เรียลลี่ จำกัด ("บริษัท") ผู้ให้บริการด้านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน Realy.co เมื่อท่านสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ข้อมูลของท่านจะถูกเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันเพื่อให้ท่านใช้บริการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม

โดยบริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจึงมีนโยบายในการพัฒนา และปรับปรุง โดยยึดมั่นในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ด้วยการรักษาข้อมูลที่ได้ให้เป็นไปตามมาตราฐาน และตามกฎหมาย

ทั้งนี้เว็บไซต์อาจมีการพัฒนาปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งอาจส่งผลต่อนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบ นโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่สม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ในการรักษาขอมูลของท่าน

1.ข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัททำการจัดเก็บในระบบ

ข้อมูลส่วนตัวหมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทเน้นการจัดเก็บของมูลเท่าที่จำเป็น และถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัททำการจัดเก็บได้แก่

1.1 ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ, นามสกุล, ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน, รูปประจำตัว เป็นต้น

1.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

1.3 ข้อมูลการชำระเงิน เช่น รายการสั่งซื้อ, ที่อยู่ใบกำกับภาษี เป็นต้น

1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไอพี แอดเดรส, ข้อมูลคุกกี้ เป็นต้น

2.วัตถุประสงค์การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล

บริษัทอาจมีการเก็บรวบรวมเพื่อใช้ในการประมวลผล โอนหรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1 เพื่อนำมาปรับปรุงเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของท่าน

2.2 ศึกษาการใช้ข้อมูลทางสถิติของท่าน เพื่อทำการวิเคราะห์ และวิจัย เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้งานของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ให้ตรงตามความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

2.3 ใช้ข้อมูลทางสถิติด้านพฤติกรรมการใช้งานมาวิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อคัดสรรโฆษณาที่น่าสนใจให้แก่ท่าน

2.4 เพื่อจัดการบริหารบัญชีการใช้งานของท่าน

2.5 เพื่อเป็นไปตามกฎระเบียบ และกรอบของกฎหมาย

3.ระยะเวลาการรวบรวมข้อมูล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านตลอดอายุการใช้งานตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก และจะทำลายข้อมูลของท่านทันทีเมื่อสิ้นสุดความสัมพันธ์ในฐานะการเป็นสมาชิก หรือในสถานะเพิกถอน หรือบริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลนานกว่าที่กำหนด ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการทางกฎหมาย หรือดำเนินการตามข้อเรียกร้องจากบุคคลที่สามที่ได้รับความเสียหาย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือตามกรอบของกฎหมายที่ให้เก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด

4.สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในส่วนข้อมูลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัททางช่องทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน โดยร้องขอให้บริษัทดำเนินการตามสิทธิของท่านดังต่อไปนี้

4.1 ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัททำการจัดเก็บไว้ และขอสำเนาส่วนบุคคลนั้น หรือขอให้บริษัทเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทจะดำเนินการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ร้องขอ เว้นแต่บริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล

4.2 ท่านมีสิทธิขอรับหรือให้ส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ หรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานในรูปแบบอัตโนมัติ

4.3 ท่านมีสิทธิคัดค้านการจัดเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทสามารถเก็บรวบรวมส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอม ยกเว้นแต่บริษัทแสดงเห็นตามความชอบธรรมตามกฎหมาย

4.4 ท่านมีสิทธิให้บริษัททำการระงับ ลบหรือทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หรือในกรณีที่บริษัทไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ และไม่สามารถลบข้อมูลที่บริษัททำการจัดเก็บตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้

4.5 ท่านมีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ด้วยตัวท่านเอง

4.6 ท่านมีสิทธิถอนความยินยอม ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ท่านยินยอม หรือยืนยันไว้ แต่การถอนความยินยอมนั้นต้องไม่ส่งผลต่อการรวบรวมข้อมูลของบริษัท หรือเปิดเผยข้อมูลที่ท่านให้ความยินยอมก่อนหน้านี้

หากในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอของท่านได้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งเหตุผลให้กับผู้ดำเนินการร้องขอได้รับทราบ โดยผู้ร้องขอสามารถคัดค้านหรือโต้แย้งได้โดยบริษัทจะบันทึกคำโต้แย้งหรือคัดค้านไว้เป็นหลักฐาน

5.บุคคลหรือหน่วยงานที่ข้อมูลถูกส่งและเปิดเผย

5.1 บริษัทในเครือพันธมิตร เพื่อนำข้อมูลไปประมวลผลทางสถิติ

5.2 หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแล ในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

5.3 ที่ปรึกษาของบริษัทซึ่งประกอบวิชาชีพด้านทนายความ, ผู้สอบบัญชี, นักบัญชี, ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ให้บริการแก่บริษัทเป็นต้น

5.4 นิติบุคคลซึ่งเป็นสถาบันด้านการเงิน หรือบริษัทที่ให้บริการชำระเงินแบบออนไลน์ ซึ่งบริษัทเป็นพันธมิตรด้านธุรกิจ

5.5 ตัวแทนโฆษณา ซึ่งทำการเผยแพร่ข้อมูลโฆษณาออนไลน์ และสื่ออื่น ๆ ผ่านการโฆษณาแบบอัตโนมัติ

6.การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ ได้แก่

6.1 การส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บรักษาบนฐานข้อมูลกลุ่มเมฆ (Cloud) ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีชั้นนำในต่างประเทศ เช่น Amazon ซึ่งมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตราฐานสากล โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://aws.amazon.com/th/privacy

6.2 การส่งข้อมูลไปประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูลตามพฤติกรรมที่มีสำนักงานตั้งอยู่ต่างประเทศ (Third Party Advertising Agency) ซึ่งทำการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ หรือสื่ออื่น ๆ อัตโนมัติ ซึ่งบริษัททำการตรวจสอบและคัดกรองตัวแทนที่มีมาตราฐานความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตราฐานสากล

7.มาตราฐานการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย

บริษัทมีมาตราฐานความปลอดภัยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับสากล โดยเข้ารหัสความปลอดภัยแบบ Advanced Encryption เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทรวบรวมและเก็บรักษาไว้ โดยการเข้าถึง การใช้ รวมถึงการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจะทำด้วยพนักงานที่บริษัททำการมอบหมายหน้าที่ให้เท่านั้น และทางบริษัทมีการตรวจสอบข้อมูลการเข้าถึงโดยเคร่งครัด โดยบริษัทมีการปรับปรุงมาตราการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอยู่เสมอด้วยเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหาย และการนำข้อมูลไปใช้งานในทางที่ผิด

8.การใช้งานคุกกี้ (Cookie) บนเว็บไซต์

เว็บไซต์มีการรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้ ซึ่งหมายถึงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่มีไว้สำหรับเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้งานบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้กับอุปกรณ์ของท่าน เพื่อช่วยในการใช้งานคุณสมบัติ และฟังก์ชันการทำงานบนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจถึงลักษณะนิสัย ความสนใจพิเศษ และพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ช่วยจัดการเนื้อหาโปรโมชันต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามความต้องการของท่านโดยท่านมีสิทธิเลือกรับ หรือปฏิเสธได้ ซึ่งจะมีการสอบถามอย่างชัดเจนบนหน้าเว็บไซต์ หากท่านปฏิเสธอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องมาตราฐานในระดับสากล และเป็นไปตามกฎหมายกำหนด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อกำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า